mobile

Cele

1. Celem Stowarzyszenie jest prowadzenie działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia;

2) nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

3) wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

7) turystyki i krajoznawstwa;

8) promocji i organizacji wolontariatu;

9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

10)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

11)  działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

13)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

14)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

15)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

16)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

17)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego;

18)  Działalność na rzecz ofiar przestępstw w tym ofiar przemocy domowej.

 

2. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

1) realizację programów edukacyjnych;

2) kształtowanie właściwych postaw społecznych, szczególnie patriotycznych, moralnych,ekologicznych i zdrowotnych;

3) prowadzenie zajęć douczających, kółek zainteresowań, grup tematycznych;

4) szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych;

5) wyrównywanie szans edukacyjnych;

6) wyrównywanie szans w turystyce i krajoznawstwie;

7) pomoc psychologiczną;

8) mediacje;

9) świadczenie pomocy prawnej w tym poradnictwo obywatelskie; 

10) dążenie do zrzeszenia jak największej liczby członków oraz ułatwienie im udziałuwe wszystkich przejawach działalności stowarzyszenia;

11) zapewnienie niezbędnych warunków do prowadzenia działalności stowarzyszenia i adaptacja obiektów;

12) powołanie i przeszkolenie kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz informacyjno konsultacyjnej do wykonania zadań docelowych;

13) przygotowanie i realizacja programu współpracy z rodzicami, szkołami oraz innymi organizacjami;

14) podjęcie współpracy w zakresie realizacji założeń z władzami krajowymi,przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami społecznymi;

15) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;

16) organizacja konferencji, sympozjów, panelów dyskusyjnych, spotkań, itp.:

17) tworzenie ośrodków wsparcia dla Organizacji Pozarządowych;

18) pośrednictwo pracy;

19) nauka języków obcych.